රික්ත වියළන ශ්‍රේණියේ උපකරණ
විවිධ වර්ගයේ වියළීම, කැට, තලා දැමීම, මිශ්ර කිරීම, සාන්ද්රණය සහ නිස්සාරණය කිරීමේ උපකරණවල වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව කට්ටල (කට්ටල) 1,000 කට වඩා වැඩි වේ.රොටරි වැකුම් වියළුම් (වීදුරු සහිත සහ මල නොබැඳෙන වානේ වර්ග) අද්විතීය වාසි ඇත.

රික්ත වියළන ශ්‍රේණියේ උපකරණ